Tüzük

Ahıskalı Gençler Birliği Tüzüğü

Madde 1:Birliğin adı ‘’Ahıskalı Gençler Birliği’’ kısaltması ’’ AGB’’dir

Madde 2: Birliğin Genel Merkezi Türkiye Ankara’dır

Madde 3: MEVZUU ve GAYESİ:

A – Büyük Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin Ana vatan Ahıska’ya dönüşünü sağlamak, Türkiye’ye gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmak, Ahıska Türkleri arasında maddi ve manevi yardımlaşma duygusunu geliştirmek, Ahıska Türklerinin kültürünü, folklorunu, ananevi ve tarihi karakteri ile tanıtmak ve yaymak.

B -Ahıska Türklerinin tarihini, musiki, sanat, folklor ve edebiyatını derlemek, işlemek, yaymak ve korumak

C- Kültürel toplantı, müsamere, konferans, panel gibi programlar tertip etmek

D- Ahıska Türk folklorunu derleme, notalama, metinlerini tespit etmek ve plak, bant, video, film kayıtları sağlamak, kayıt altına aldırmak

E- Tespit edilen Ahıska mahalli halk oyunlarının oynanmasını temin etmek, sahneye uygulamak, icap edenleri modernize etmek ve geliştirmek,

F-Tespit edilen Ahıska halk türkülerinin söylenmesini ve yayılmasını temin etmek,

İ -Tespit edilen halkoyunlarının ve türkülerinin genç nesillere öğretilmesi.

J –Dünyanın her yerinde Ahıska Türkleri’nin kültürünü ve folklorunu tanıtmak için toplu geziler yapmak.

H -Türkiye içinde ve dışında tertiplenecek folklor müsabakalarına ve festivallere katılmak,

P -Ahıska Türk folklorunu derleme, yayma ve tanıtılmasında emeği geçen yazar, sanatkar, oyuncu ve diğer şahısların zaruri masraflarını karşılamak ve bu sahada temayüz etmiş şahsiyetlerini teşvik maksadı ile imkanı nispetinde mükafatlandırmak,

L – Ahıska Türklerinin anavatan Ahıska’ya dönüşünü sağlamak

Ç -Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek. İhtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

I – Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

M – Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin gerekli çalışmaları ilgili birimler aracılığıyla yürütmek

N -gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek.

Z – Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini

gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.

T – Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.

O -Ahıskalı öğrencilerin eğitimi ile alakalı gerekli çalışmaları yapmak, projeler hazırlanması bazında onları yönlendirmek ve gerekli çalışmaları yapmalarını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Madde 4: A- Birlik, amacına ulaşmak ve önemini belirtmek üzere her türlü basın ve yayından (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema) istifade eder.

B-Kitap, dergi, broşür çıkarabilir.

Madde 5: Birlik hiçbir siyasi kuruluşa, Sivil Toplum Kuruluşlarına veya alt kuruluşlarına üye olamaz. Bütün siyasi, diğer kurum ve kuruluşlara eşit mesafede durur.

Madde 6:ORGANLAR

A -Yönetim Kurulu

A 1-Birimler

B -Denetim Kurulu

C -Divan Kurulu

Madde 7:Yönetim Kurulu

A –Ahıskalı olmak şartıyla başkan, başkan yardımcısı, genel koordinatör ve 7 çalışma biriminden oluşur.

B –Başkan yardımcısı, genel koordinatör ve çalışma birimlerinin yöneticileri başkan tarafından göreve getirilir.

C -Başkan haricindeki diğer Yönetim Kurulu üyeleri şehir temsilcisi olan öğrenciler öncelikle olmak şartıyla ve başkanın önerisi üzerine temsilci olmayan öğrenci ve mezunlardan seçilir.

Madde:8 Yönetim Kurulunun Görevleri

A -Birliğin amaçları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak, birim çalışmalarının verimliliğini artırmak, çalışmalardaki kontrolü iyi sağlamak.

B -Ahıskalı öğrenci ve gençler arasında dayanışmayı sağlamak, gerekli çalışmaları yapmak, onları birliğin içerisine dahil etmek ve bu çatı altında örgütlenmeleri sağlayabilmek için ilgili birimleri harekete geçirmek.

C -Milletlerarası toplantılara katılmaya karar vermek

D -Birim çalışanlarını Birliğin amacına uygun şekilde faaliyetler göstermesi için teşvik etmek ve karara bağlamak, Birliğin işbirliği yapacağı kurum ve kuruluşları, iştirak edilecek program, panel, gösteri, organizasyonları belirlemek, bunlar için gerekli olan her türlü vesayetin sağlanması için gerekli araştırmaları yapmak ve ilgili yerlere başvurmak.

E -Birlik gaye ve mevzuuna uygun faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi hususunda karar vermek ve bunları yürütmek,

F -Birlik gaye ve mevzu dahilinde Yönetim Kuruluna yardımcı kolların ve komisyonların kuruluşlarına karar vermek ve bunların faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini temin ve kontrol etmek,

Y -Birliğin ihtiyacı olan taşınır malları gerektiğinde satın almak ve bunların gelir getirici yerlerde kullanılması veya satılması yahut herhangi bir surette devri hususlarında karar vermek,

İ -Birliğe gelir sağlamak üzere tesis ve işletmeler kurulmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yapmak.

Madde 9:YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULLERİ

A -Yönetim Kurulu, genel başkan seçimlerini müteakiben 1 hafta içinde toplanır, toplantıda başkan yardımcısı, genel koordinatör ve diğer 7 çalışma biriminin başkanları belirlenir.

B -Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa olmak üzere gündemli olarak toplanır. Toplantıya çağrı Başkan, bulunmaması halinde Başkan yardımcısı tarafından yapılır. Yönetim Kurulunda toplantı yetersayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ve karar yetersayısı ise toplantı yetersayısının tamamıdır.

C -Genel Başkanın, Yönetim Kurulu üyelerinin, Denetleme Kurulunun ivedi çağrısı üzerine 1 hafta içerisinde Yönetim Kurulu olağanüstü olarak toplanabilir.

Madde 10:GENEL BAŞKAN, GÖREVLERİ VE SEÇİMİ

A – GENEL BAŞKAN

A –Divan Kurulu yönetiminde, Türkiye Genelinde yapılan seçimler neticesinde 3 yıllığına göreve gelir, göreve gelen başkan en fazla iki kere üst üste seçile bilir, bir görev süresi ara vererek tekrar aday ola bilir, Ahıskalı Gençler Birliği Başkanı unvanıyla görev yapar.

A- 2 Ahıskalı Gençler Birliğine bağlı tüm bölüm ve birimlerde en yetkili mekanizmadır

A -3 Görev süresi boyunca hiçbir derneğe, siyasi partiye veya alt kuruluşlarına üyeliği bulunmaz

A 4-Görev süresi dolmadan istifa durumunda veya herhangi bir sebeple Başkanlık makamı boşalırsa geri kalan süreyi tamamlamak üzere mevcut başkan yardımcısı Başkanlık görevini yürütür.

A 5-Başkan yardımcısının da bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu olağan üstü toplanır ve geri kalan sürede bu görevi yerine getirmek için içlerinden en yaşlı üyeyi bu göreve getirir

A 6- Türkiye’de ikamet etmek zorundadır.

B –GENEL BAŞKANIN GÖREVLERİ

B- 1 Birliğin hak ve hukuki menfaatlerini temsil eder.

B -2 Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

B -3 Yönetim Kurulunda alınan kararları imzalar.

B -4 Yönetim Kurulu’ndaki üyelerinden herhangi birini yukarıdaki hususlarda veya muayyen işlerde görevlendirir.

B -5 Kurum adına açıklama yapma yetkisine sahiptir.

B -6 Kendisinin yokluğunda bütün yetkilerini Başkan yardımcısı kullanır.

C – GENEL BAŞKAN SEÇİMİ

C –1 Seçim Divan Kurulunun ve şehirlerde belirleyeceği seçim komisyonlarının yönetim ve kontrolünde yapılır.

C –2 Başkanlığa Ahıskalı olmak kaydıyla 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığında, hiçbir derneğe, siyasi partiye üye olmayan Türkiye’deki üniversite öğrencileri veya mezunları aday olabilir.

C -3 Seçimde Ahıskalı olmak kaydıyla Türkiye’deki üniversite öğrencileri, 30 yaş sınırına tabi olmak şartıyla Ahıskalı mezunlar, kontrol edilebilir şekilde yapılmak kaidesiyle 30 yaş sınırına tabi olan Ahıskalı gençler oy kullana bilir.

C -4 Adaylık başvurusu, kabulü, tanıtım süreci Divan Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır

C 5-Ahıskalı Gençler Birliği Başkanlık seçimi şehirlerdeki yerel seçimleri takiben en fazla bir ay sonraki bir tarihte yapılır ve bu tarih Divan Kurulu tarafından belirlenir.

C 6- Türkiye genelinde kurulan sandıklarda en yüksek oyu alan başkan seçilir.

Madde11: YÖNETİM KURULU İÇERİSİNDEKİ BİRİMLER VE GÖREVLERİ

A -Başkan Yardımcısı

A 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Başkan tarafından göreve getirilir ve gerekli görüldüğü hallerde Başkan’ı temsil etme yetkisine sahip tek bölümdür.

A 2-Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan başkan yardımcısı tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

B -Genel koordinatör

B 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Başkan tarafından göreve getirilir.

B 2- Kendine bağlı birimlerin ve il temsilciliklerinin koordinasyonundan sorumludur.

B 3-Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan genel koordinatör tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

C -Halkla İlişkiler Birimi

C 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Birim Yöneticisi başkan tarafından göreve getirilir.

C 2-Türkiye Ahıskalı Gençler Birliği’nin gençlerle ve halka ilişkilerinden sorumludur.

C 3- Kurumsal anlamda bilgi verebilecek ve açıklama yapabilecek yetkiye sahip bir birimdir.

C 4-Yapacağı yazılı açıklamaların tümünde Başkan’ın yazılı onayını almak zorundadır.

C 5-Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan birim başkanı ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

D -Basın ve Sosyal Media Birimi

D 1- 18 (dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Birim Yöneticisi başkan tarafından göreve getirilir.

D 2-Basın ve Sosyal Medya birimi Halkla İlişkiler Sorumlusuna bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

D 3- Ahıskalı Gençler Birliğinin sanal alemde ve gerçek hayatta tanıtılması ile görevlidir.

D 4- Halkla İlişkiler Departmanı ile koordineli olarak çalışır.

D 5-Ahıskalı Gençler Birliği adına yayın yapacak tüm yazılı, görsel ve işitsel yayın organlarının yönetimi bu birime bağlıdır.

D 6-Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan birim başkanı ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

E – Kültür ve Medeniyet Birimi

E 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Birim Yöneticisi başkan tarafından göreve getirilir.

E 2-Genel Koordinatöre bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

E 3-Ahıska ve Ahıskalılar ile alakalı Tarihi ve Kültürel araştırmalar yapmak, broşür, el ilanları, kısa film ve belgeseller hazırlamakla mükelleftir.

E 4-Ayrıca Ahıska Ağzı ile alakalı çeşitli kaynaklardan araştırmalar yaparak Ahıska Ağzı’nın korunması ve kollanması ile yükümlüdür.

E 5-Yayınlanacak çalışmaları için Halkla İlişkiler bölümüyle koordineli bir şekilde çalışmalıdır.

E 6-Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan birim başkanı ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

Y -Organizasyon,Tanıtım ve Gezi Birimi

Y 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Birim Yöneticisi başkan tarafından göreve getirilir.

Y 2-Gezi, Tanıtım ve Organizasyon birimi Başkan Yardımcısı’na bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

Y 3- Ahıskalı Gençler Birliği tarafından yapılacak bütün organizasyonlarda tek yetkili ve sorumludur. Yerel, ulusal veya uluslararası yapılacak bütün aktiviteler için önceden bu birimden izin alınmalıdır.

Y 4-Gerekli gördüğü hallerde çeşitli aktivitelerde belirleyeceği isimlere Başkan Yardımcısının yazılı onayı dahilinde yetki verebilir.

Y 5- Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan birim başkanı ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

F -Eğitim Birimi

F 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Birim Yöneticisi başkan tarafından göreve getirilir.

F 2- Genel Koordinatöre bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

F 3- Ahıskalı Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve Ahıskalı Gençlerden üstün başarı gösteren isimlerin belirli aralıklarla tespit edilerek ödüllendirilmesinden sorumludur.

F 4- Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan birim başkan ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

İ – Dış İlişkiler Birimi

İ 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Birim Yöneticisi başkan tarafından göreve getirilir.

İ 2- Genel Koordinatöre bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

İ 3-Ahıskalı Gençler Birliği tarafından diğer kurum ve kuruluşlara yapılacak tüm başvuru ve çalışmaları koordine etmekle görevlidir.

İ 4- Unesco, Unicef, v.b. kuruluşlarla yapılacak temasları sağlama yetkisi de bu birimdedir.

İ 5- Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan birim başkan ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

J – AR-GE Birimi

J 1- 18(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu olmak şartıyla Birim Yöneticisi başkan tarafından göreve getirilir.

J 2- Ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerin araştırılması, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamak, ayrıca, özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme yapmakla yükümlüdür.

J 3- Görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan birim başkan ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilir.

Madde 12:YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

A -Vefat,

B -İstifa,

C -Mazeretsiz olarak peş peşe üç ve bir yıl içerisinde yapılan 5 Yönetim Kurulu toplantısına katılmama,

D -Denetleme Kurulu’nun denetlemeleri sonucunda, tüzük ve Birliğin gaye ve mevzuuna aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

E -Herhangi bir sebeple Türk Ceza Kanuna göre ağır hapis cezası gerektiren bir mahkumiyetle hüküm giyilmesi veya zimmet, irtikap, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve devlet aleyhine işlenen suçlardan birini işlediğinin anlaşılması.

F -Üstlenilmiş olduğu görevi ve yükümlülükleri yerine getirmeyen veya getirmekten kaçınan Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri başkan tarafından askıya alınır ve Denetleme kurulunun onayı ile sonlandırılır.

Y -Yukarıdaki sebeplerden herhangi biri nedeni ile Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde durum Yönetim Kurulu toplantısında tespit edilir ve boşalan üyelik başkanın önerisi ve Denetleme Kurulunun onayı ile doldurulur.

Madde 13: DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

A 1- 20(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığında olmak kaydıyla Kurul başkanı başkan tarafından göreve getirilir.

A 2- Bağımsız bir şekilde kurum içi denetleme yapma ve karar alma mekanizmasıdır.

A 3-Tamamı Ahıskalı olmak şartıyla Toplamda 1’i (yani Yönetici) yönetim kurulu tarafından bilinen 5 kişilik bir ekip tarafından yönetilir. 4 üye gizli olup gönüllülerden oluşur.

A 4-Gizli üyeler kendilerini Başkan dışında hiç kimseye ifşa edemezler.

A 5-Başkan’a bulundukları görevi bildirme kararı tamamen kendilerine aittir.

A 6-5 üyenin de Yönetim Toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları yoktur.

A 7-Başkan’da dahil tüm kararların incelenmesi ve gerekli görüldüğü taktirde Yönetim Kurulu veya toplumla paylaşılması adına karar verebilirler.

A 8- Paylaşılacak kararları Halkla İlişkiler bölümüne ileterek yayın organlarında paylaşılmasını sağlarlar.

A 9- Denetim Kurulunun topluma duyurmak istediği hiçbir konu gerek Başkan gerekse Yönetim Kurulu üye/üyelerince engellenemez.

A 10- Başkan’da dahil Yönetim Kurulu kararlarını veto etme hakkına sahip tek mekanizmadır.

A 11-Veto hakkının doğması için 5 üyenin 4’ü tarafından kesin bir karar alınmalıdır.

A 12- Görevden alınan kişiler bu birimin gerekçeli kararı yazılana kadar görevine devam ederler.

A 13-Gerekçeli karar neticesinde Halkla İlişkiler bölümü tarafından yayın organlarında duyurulma şartı ile görevinden alınırlar.

A 14-Yönetim Kurulu tarafınca alınıp Denetleme Kurulu tarafınca veto edilen karlar Yönetim Kurulu tarafınca şehir temsilcilerine (Meclise) götürülebilir.

A 15- Meclis tarafından onay çıktığı sürece Denetleme Kurulu veto ettiği kararı kabul etmekle yükümlüdür.

A 16-Bağlı kurumların her türlü mali ve idari işlerini denetler.

A 17-Birliği denetlerken birimleri ilgilendiren bir işleme veya tahkiki icap ettirecek bir muameleye muttali olurlarsa Genel Başkanlığa yazı ile haber verirler.

A 18-Denetleme Kurulu hazırlayacakları raporlarını Yönetim Kurulu toplantısından en az bir ay evvel yazı ile Genel Başkan yolu ile Yönetim Kuruluna sunarlar.

A 19–Denetçiler birimlerde görev alamazlar

A 20-Denetleme Kurulu’nda çeşitli sebeplerle ayrılacak olanların yerlerine tüzük gereği Genel Başkan tarafından biri atanır.

A 21-Yönetim Kurulunun her türlü mali ve idari işlerini en az altı ayda bir denetlemek

Madde 14: TEMSİLCİLER MECLİSİ, GÖREVLERİ VE MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞTÜĞÜ HALLER

A –TEMSİLCİLER MECLİSİ

A 1-Şehirlerdeki Ahıskalı öğrencilerin temsilcilerinden oluşur.

A 2-Şehirlerdeki Ahıskalı öğrenciler tarafından seçilirler

A 3- Görev süreleri 3 yıl olup, 3 yıl dolmadan boşalan şehir temsilciliğine merkezi yönetim tarafından geçici süreliğine biri atanır ve Divan Kurulu iki ay içerisinde ilgili şehirde temsilci seçimi yaptırarak yeni temsilciyi göreve getirir

A 4-Tüm şehirlerdeki yerel seçim tarihleri mevcut temsilcilerin görev süresi dolmadan bir ay önce Divan Kurulu tarafından açıklanır.

A 5-Ahıskalı Gençler Birliği Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

A 6-Meclis Başkanlığını Ahıskalı Gençler Birliği Başkanı yerine getirir.

A 7-Toplantı yetersayısı toplam sayının salt çoğunluğu, karar yetersayısı ise toplantı yetersayısın tamamıdır.

B –GÖREVLERİ

B 1- Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Arasındaki çekişmeli mesele ve konuları çözüme kavuşturur.

C –MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞTÜĞÜ HALLER

C 1 -Vefat,

C -2 İstifa,

C -3 Mazeretsiz olarak peş peşe üç ve bir yıl içerisinde yapılan 5 Meclis toplantısına katılmama,

C 4 -Denetleme Kurulu’nun denetlemeleri sonucunda, tüzük ve Birliğin gaye ve mevzuuna aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

C 5 -Herhangi bir sebeple Türk Ceza Kanuna göre ağır hapis cezası gerektiren bir mahkumiyetle hüküm giyilmesi veya zimmet, irtikap, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve devlet aleyhine işlenen suçlardan birini işlediğinin anlaşılması.

C 6-Şehir temsilciliği sıfatının düşmesi

C 7-Üstlenilmiş olduğu görevi ve yükümlülükleri yerine getirmeyen veya getirmekten kaçınan Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri başkan tarafından askıya alınır ve Denetleme kurulunun onayı ile sonlandırılır.

C 8 -Yukarıdaki sebeplerden herhangi biri nedeni ile Meclis üyeliğinin boşalması halinde durum Temsilciler Meclisinde tespit edilir ve boşalan üyelik başkanın önerisi ve Denetleme Kurulunun onayı ile doldurulur.

Madde 15:BİRLİĞİN GELİRLERİ

A -Bağışlar

B -Basın Kanununa göre yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler.

C -Birlik tarafından düzenlenecek balo, çay, kermes gibi toplantılardan elde edilecek gelirler.

D -Yardım Toplama hakkında mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar,

E -Tesis ve işletme gelirleri

F -Diğer Gelirler

Madde 16: Divan Kurulu

A -20(dahil) ve 28(dahil) yaş aralığında olmak kaydıyla Kurul Başkanı başkan tarafından göreve getirilir.

B –Divan Kurulu üyeleri Ahıskalı Öğrencilerin bulunduğu tüm şehirlerdeki öğrencilerle iletişim ve irtibatta olarak, üyeler belirleyerek yerel ve genel seçimlerin etkin ve fazla katılımla gerçekleşmesini sağlar.

B – Seçim süresi boyunca seçimin düzgün ve tüzüğe uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

C –Birim yöneticisi ve üyeleri Ahıskalı olmak zorundadır.

D – Görev süreleri üç yıl olup görev süresi dolan Kurul Başkan ve üyeleri tekrar atanabilir, görev süresinin bitmesi beklenmeksizin Başkan tarafından görevden alınabilirler.

Madde 17: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun 3/4’nün teklifi üzerine Denetleme Kurulunun gerekçeli kararı ve Genel Başkanın onayı ile yapılır